1. ქსელური ოპერაციული სისტემები NOS;
 2. ქსელური ოპერაციული სისტემების გამოცემები:
  Microsoft Windows Server 2008 R2
  Microsoft Windows Server 2012 R2
 3. Microsoft Windows Server 2008 R2 ინსტალაცია და საბაზისო კონფიგურაცია
 4. Microsoft Windows Server 2012 R2 ინსტალაცია და საბაზისო კონფიგურაცია
 5. Microsoft Windows Server Roles – DHCP
 6. Microsoft Windows Server Roles – DNS
 7. Microsoft Windows Server Roles – File Server
 8. Microsoft Windows Server Roles – Remote Desktop Server
 9. Microsoft Windows Server Roles – Windows Server Update Server
 10. Microsoft Windows Server Roles – Application Server
 11. ქსელური ოპერაციული სისტემის ჯგუფური პოლიტიკა Group Police
 12. ატქიური დირექტორის დომენური სერვისები (AD-DS) – დანიშნულება და ფუნქციონალური შესაძლებლობები.

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა:
კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 144 საათს, რომელიც დაყოფილია როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ ნაწილად და საერთო განმავლობა განისაზღვრება 6 თვით, კვირაში 6 საათი.